Logo

Platforma zakupowa Banku Gospodarstwa Krajowego Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Information clause 

Obowiązek informacyjny dla: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Zamówienia od:

215 000 euro (w przypadku udzielania zamówień na dostawy i usługi - zgodnie z ustawą Pzp),
5 382 000 euro (w przypadku udzielania zamówień na roboty budowlane  - zgodnie z ustawą Pzp),
750 000 (w przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - zgodnie z ustawą Pzp);

Informacja dla wykonawców Banku Gospodarstwa Krajowego o ochronie ich danych osobowych.


Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”), z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa; tymczasowa siedziba i adres korespondencyjny: Budynek VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu weryfikacji możliwości nawiązania współpracy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, co najmniej przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub dłużej tj. w okresie istniejącego po stronie administratora obowiązku związanego z przechowywaniem dokumentacji dla celów kontroli, lub wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w przypadku zamówienia finansowanego lub współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) – z przepisów i/lub wytycznych dotyczących okresu przechowywania dokumentów dla projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych dotyczących postępowania;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d oraz e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.