Logo

Platforma zakupowa Banku Gospodarstwa Krajowego Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie DZZK/36/DIF/2018 - „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Poręczenie” w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” RPO WiM 2014-2020 Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 cz. I - V”